لطفا قبل از شرکت در جشنواره متن فراخوان و راهنمای ثبت نام را به دقت مطالعه فرمایید.

یکشنبه 17 اسفند 1399

paintm.jpg niroo.png
amozesh.jpg
un.jpg